Referentietoetsen

Referentieniveau toetsen taal en rekenen (F-toetsen)

-  Wat zijn referentieniveau toetsen (F-toetsen) ?  -

Veel leerlingen hebben moeite met taal en rekenen. De overheid heeft daarom richtlijnen opgesteld voor het taal- en rekenonderwijs. Deze richtlijnen worden referentieniveaus genoemd. Voor taal zijn er in totaal vier niveaus beschreven en voor rekenen drie:

Referentieniveaus taal: 

Niveau toets
  
1F   Eind basisonderwijs, praktijkonderwijs
2F  Eind vmbo (en mbo niveau 1,2,3)
3F  Eind havo (en mbo niveau 4)
4F  Eind vwo

Referentieniveaus rekenen:
   
Niveau toets
  
1F  Eind basisonderwijs, praktijkonderwijs
2F  Eind vmbo (en mbo niveau 1,2,3)
3F  Eind havo en vwo (en mbo niveau 4)

Voor scholen komen er referentieniveau toetsen (ook wel F-toetsen genoemd) waarmee scholen kunnen meten of hun leerlingen de referentieniveaus beheersen. Voor basisscholen wil de overheid dat deze scholen vanaf 2015 gebruikmaken van toetsen om het referentieniveau van leerlingen vast te stellen.

Bij middelbare scholen zullen o.a. de eindexamens aangepast gaan worden. De examens Nederlands moeten vanaf het schooljaar 2014-2015 zijn afgestemd op de referentieniveaus. Ook zullen alle leerlingen een rekentoets afleggen als onderdeel van het eindexamen. Deze rekentoets wordt in het schooljaar 2013-2014 ingevoerd. Tot het schooljaar 2015-2016 telt het cijfer niet mee voor de exameneisen. Wel komt het cijfer op de cijferlijst.

In het mbo komt een vorm van centrale examinering voor Nederlands en rekenen, gebaseerd op de referentieniveaus. Uitgangspunt is dat mbo-studenten op niveau 4 vanaf het schooljaar 2014-2015 centraal ontwikkelde examens Nederlands afleggen en vanaf het schooljaar 2015-2016 centraal ontwikkelde examens Rekenen.

Vooruitlopend op de officiële invoering van de referentieniveau toetsen, moeten veel leerlingen op scholen nu al de referentieniveau toetsen maken. Niet bij alle leerlingen verloopt dit even makkelijk.

- Hoe gaan we te werk? –

Bij Orthopedagogische Praktijk ABC helpen we deze leerlingen om zich goed voor te bereiden op de referentietoetsen taal en rekenen (zgn. F-toetsen). De volgende onderwerpen komen bijvoorbeeld tijdens de begeleiding aan bod (afhankelijk van de exacte hulpvraag van de leerling):

- extra uitleg
- inoefenen van lastige rekenvraagstukken
- inoefenen van lastige onderdelen van de taaltoets
- begrijpend lezen (zowel voor rekenen als taal)
- in stapjes werken
- werken met de rekenmachine
- faalangstreductie
- concentratie