Dyslexie

Dyslexieonderzoek

- Wat is dyslexie? -

Dyslexie is een stoornis waarbij je moeite hebt om letters te verklanken, en deze samen te voegen tot woorden. Dit leidt tot ernstige problemen bij het lezen en/of het spellen. Het verklanken van letters automatiseert niet of zeer moeizaam. Dyslectici moeten als het ware iedere letter, ieder woord opnieuw verklanken. Een traag leestempo is hiervan meestal een resultaat, of kinderen ontwikkelen juist een te 'radende' leesstrategie: (te) snel lezen, met veel fouten. Om te kunnen spreken van dyslexie hoeft er niet per se sprake te zijn van problemen op het gebied van lezen. Het kan ook zo zijn dat er alleen problemen zijn op het gebied van de spelling. Dan komen er erg veel schrijffouten voor.
De officiele definitie van dyslexie is: “Dyslexie is een stoornis in het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau.”

Deze problemen doen zich voor terwijl deze kinderen meestal voldoende intelligent zijn. Er wordt ook wel gesproken van een verschil tussen de intelligentie (aanleg) en de (lees- en/of spelling)prestaties: de (lees- en/of spelling)prestaties liggen lager dan je op grond van de intelligentie mag verwachten. Veel ouders omschrijven dit als: “Ik had altijd al het idee dat er meer in mijn zoon/dochter zat, maar op een of andere manier kwam het er niet uit”.

- Dyslexieverklaring -

U kunt bij Orthopedagogische Praktijk ABC een officieel dyslexieonderzoek laten uitvoeren. Mocht er bij uw kind sprake zijn van dyslexie, wordt er gezorgd voor een dyslexieverklaring, opgesteld volgens de normen van de SDN (Stichting Dyslexie Nederland). Deze verklaring heeft uw zoon/dochter nodig om op school in aanmerking te komen voor extra hulp/aanpassingen, zoals bv. mondelinge overhoringen, meer tijd bij proefwerken en examens, het niet laten meetellen van spellingfouten, enz. In deze verklaring wordt omschreven dat er sprake is van dyslexie, en hoe uw zoon/dochter het best geholpen kan worden om zo goed mogelijk de schoolloopbaan te doorlopen. Deze verklaring kan worden afgegeven na duidelijk onderzoek naar de problemen die uw kind ondervindt bij het lezen/spellen.

- Dyslexieonderzoek -

Voorafgaand aan het onderzoek vindt er een intakegesprek plaats samen met één of beide ouders, waarin wordt geïnventariseerd wat precies het probleem en de hulpvraag is. Na dit intakegesprek kunt u, indien gewenst, een afspraak maken om verder onderzoek te laten verrichten. Het onderzoek zelf zal in totaal ongeveer een halve dag in beslag nemen (ongeveer 5 uur). Binnen 4 weken krijgt u de uitslag van dit onderzoek. Er wordt vervolgens een adviesgesprek gepland, waarin de onderzoeksresultaten worden besproken, het onderzoeksverslag en de eventuele dyslexieverklaring worden overhandigd. U krijgt ook de gelegenheid om al uw vragen te stellen. Het totale onderzoek bestaat uit een intelligentieonderzoek, onderzoek naar concentratie en geheugen en didactisch onderzoek (lezen en spelling).

- Kosten -

De kosten van het totale onderzoek, inclusief intakegesprek, informatievergaring bij andere instanties, uitvoering van het onderzoek en adviesgesprek kunt u terug vinden op onze tarieven pagina. Als er al gegevens bekend zijn kan soms met een beperkter onderzoek volstaan worden.